Vrste gasilnikov in varna uporaba

Gorenje in gašenje

Gorenje je kemijska reakcija, za katero so potrebni gorljiva snov, kisik in toplota. Vsi trije elementi sestavljajo trikotnik gorenja:

Vsi trije elementi sestavljajo trikotnik gorenja.

Gorenje je lahko kontrolirano ali nekontrolirano. Nekontrolirano gorenje je požar, ki ga lahko pogasimo s hlajenjem, dušenjem (odvzemanjem kisika) ali odvzemanjem gorljive snovi.

Za začetno gašenje požara lahko uporabite naprave in priročna gasilna sredstva, kamor spadajo gasilnik, kuhinjska pokrovka, požarna odeja, vedro z vodo, cev za zalivanje, pesek, zemlja in podobno. Z njimi lahko sami pogasite začetni požar in tako preprečite, da bi se požar razširil ter ogrozil življenja in povzročil škodo. Obstajajo tudi vgrajeni gasilni sistemi, ki delujejo samodejno in tudi v odsotnosti uporabnika pogasijo ali vsaj nadzirajo požar.

Za pravilno in učinkovito gašenje začetnih požarov je treba vedeti, kaj gori in s katero napravo (npr. gasilnikom), sredstvom (npr. požarno odejo, pokrovko) in gasilnim sredstvom (npr. vodo, prahom) lahko najučinkoviteje in varno pogasite požar. Glede na vrsto gorljive snovi ločimo različne razrede požarov, ki so označeni s črkami A, B, C, D in F.

V preglednici je prikazano, katera gasilna sredstva so primerna za posamezne razrede požarov:

Izbira, namestitev in vzdrževanje gasilnikov

Gasilniki so polnjeni z različnimi gasilnimi sredstvi in so različno učinkoviti. Vrsto gasilnika izberite glede na pričakovani razred požara. Pri izbiri primernih gasilnikov za gospodinjstvo upoštevajte preglednico oziroma se pred nakupom posvetujte z gasilci ali prodajalci. V gospodinjstvih največkrat priporočamo gasilnike na vodo, peno ali ABC-prah.

Gasilnike namestite na vidna in lahko dostopna mesta. V gospodinjstvu je priporočljivo namestiti gasilnike v kurilnico, kuhinjo, garažo, delovni prostor, na podstrešje in v druge prostore, v katerih bi lahko prišlo do požara.

Gasilnike je treba vzdrževati v predpisanih rokih skladno z navodili proizvajalca. Vzdrževanje in ponovno polnjenje lahko opravljajo le pooblaščene osebe.

Gašenje z gasilnikom

Upoštevajte navodila proizvajalcev, ki so na gasilniku. Preberite jih. Če imate možnost, se udeležite prikaza gašenja z gasilniki in poskusite tudi sami rokovati z njimi. S tako pridobljenimi izkušnjami boste ob požaru znali hitro in pravilno uporabljati gasilnik.

Vedno gasite tako, da se je mogoče umakniti.
Vedno gasite v smeri vetra.
Gasiti začnite na sprednjem robu požara in vsaj tri korake od požara.
Gašenje je učinkovitejše, če gasi več oseb hkrati.
Iztekajočo vnetljivo tekočino začnite gasiti na mestu, kjer izteka.
Po vsakem gašenju poskrbite za ponovno polnjenje gasilnikov in jih namestite tja, od koder ste jih vzeli.

Kaj morate storiti, če izbruhne požar

Ostanite mirni! Če niste ogroženi, poskušajte omejiti oziroma pogasiti požar s sredstvi, ki so vam na voljo. Poskrbite za varen umik ljudi in živali. Če ugotovite, da ognja ne morete pogasiti sami, pokličite na številko 112.

UPORABA GASILNIKA V OSEBNEM VOZILU

Požar na osebnem vozilu se lahko hitro širi, vendar je verjetnost, da bi zaradi požara prišlo do eksplozije osebnega vozila zelo majhna. Večja nevarnost je, da ostanete ujeti v gorečem vozilu in se zadušite s plini, ki nastanejo ob gorenju.

Začetni požar v osebnem vozilu lahko z gasilnikom pogasite ali omejite sami. Priporoča se, da v vozilo namestite gasilnik na ABC-prah z učinkovitostjo gašenja najmanj 8A 55B (2 do 3 kg). Gasilnik naj bo čvrsto pritrjen na lahko dosegljivem mestu. Vzdržujte in uporabljajte ga skladno z navodili proizvajalca.

Kako ukrepati, če zagori osebno vozilo

Ko na osebnem vozilu opazite znake, ki bi lahko pomenili požar (dim, vonj po zažganem ali plamen), vozilo takoj ustavite na varnem mestu (ne na bencinski črpalki, v suhi travi). Na avtocestah in hitrih cestah, kjer ob desnem robu vozišča poteka odstavni pas, vozilo odstranite na odstavni pas in vključite varnostne utripalke.

Zapustite vozilo. Vozilo morajo zapustiti tudi vsi potniki in se čim prej umakniti na varno. Iz vozila ne izstopajte brezglavo. Ne hodite po nepotrebnem okoli vozila in ne ocenjujte nastale škode. Vozilo označite z varnostnim trikotnikom.

Če lahko, iz vozila vzemite le najnujnejše osebne predmete in dokumente, morebitni tovor pustite v njem.

Če imate gasilnik in ga lahko varno dosežete, poskušajte pogasiti požar. Če se požar razvija in ga ne morete pogasiti, pokličite številko 112.

Kako gasiti požar v motorju osebnega vozila

Če zagori v motorju osebnega vozila, malo privzdignite pokrov motorja. Gasilnik usmerite v odprtino med pokrovom motorja in masko vozila. Pred gašenjem nikoli ne odpirajte pokrova motorja. Požar se namreč lahko razvije do te mere, da ga ni mogoče pogasiti z gasilnikom. Če se je požar že razvil in ga ne morete pogasiti, pokličite številko 112.