INTERREG KARST-SAFE

Preventivni ukrepi za varen Kras

Prednostna naloga programa: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki prehaja na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika in je odporna

Specifični cilj prednostne naloge:  SO 2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov

Tipologija: Kapitalizaacijski projekt

Financiranje: Celotna vrednost projekta znaša 749.419 EUR, od tega predstavlja stopnja financiranja iz ESRR v višini 80% 599.535,20 EUR, skupni prispevek partnerjev pa 149.883,80 EUR

Projektni partnerji:

 • Občina Sežana
 • Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana
 • Lokalna akcijska skupina Kras S.C.A R.L.
 • Občina Komen
 • Občina Devin Nabrežina
 • Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

Pridruženi partnerji:

 • Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.
 • Gal Venezia Orientale – VEGAL
 • Kraška gasilska zveza Sežana
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ministrstvo za obrambo
 • Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu

 Povzetek projekta: Zaradi podnebnih sprememb in posledično vedno večje požarne ogroženosti naravnega okolja je projekt usmerjen v pripravo preventivnih ukrepov za varovanje pred požari na čezmejnem območju Krasa, s poudarkom na zaščiti prebivalstva in naselij.

Partnerji se na podlagi izkušenj z nedavnim požarom na Krasu zavedajo pomena preventive, zato bodo v sodelovanju s strokovnimi institucijami z različnih področij ter ostalimi deležniki razvili skupne rešitve za preprečevanje tveganja nesreč in okrepili pripravljenost na odziv ob požarih. V okviru projekta bo pripravljen akcijski načrt z namenom poenotenja ukrepov na čezmejnem območju Krasa.

Cilji projekta: Na podlagi akcijskega načrta bodo na pilotnem območju izvedeni javni razpisi za spodbujanje izvajanja preventivnih ukrepov, ki bodo namenjeni fizičnim in pravnim osebam za ukrepe na različnih področjih – kmetijstvo, gozdarstvo, varstvo narave in kulturne dediščine, socialno podjetništvo. Prav tako bo na območju izveden pilotni primer preventivnih ukrepov varstva pred požari. Območje Krasa zahteva zaradi konfiguracije terena ustrezno opremo, ki jo predvideva projekt. Vsebina vključuje tudi usposabljanja za preventivne ukrepe varstva pred požari. Projekt želi prispevati tudi k izobraževanju in ozaveščanju prebivalstva, zato bo poseben poudarek dan komunikacijskim aktivnostim, ki bodo prispevale k ozaveščanju ciljnih javnosti in posledičnim spremembam v njihovem obnašanju.

Projekt pomembno prispeva k nadgradnji učinkov projekta CROSSIT SAFER z izboljšanjem vpliva in utrditvijo njegovih učinkov s prenosom in ponovno uporabo na nove partnerje in nove ciljne skupine.

Glavni rezultati:  Projekt predvideva tri delovne sklope oz. pakete, in sicer:

 1. Vzpostavitev sistema preventivnih ukrepov varstva pred požari na Krasu
 2. Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požari z vključevanjem prebivalstva
 3. Izvedba pilotnega primera preventivnih ukrepov varstva pred požari na pilotnem območju

V okviru projekta bodo projektni partnerji na osnovi medsektorskih srečanj na več ravneh pripravili akcijski načrt izvajanja preventivnih ukrepov varstva pred požari na čezmejnem območju Krasa, s katerim želijo s pomočjo multidisciplinarnega pristopa razviti skupne rešitve preprečevanja tveganja požarov na Krasu oz. prispevati k zmanjševanju razsežnosti požarov, s posebnim poudarkom na varstvu prebivalstva in naselij.

S pripravo posameznih (sektorskih in medsektorskih) tematskih delavnic s področij kmetijstva, gozdarstva, varstva narave in varstva kulturne dediščine ter socialnega podjetništva oz. vključevanja ranljivih skupin, bodo pridobili izhodišča za pripravo nabora ustreznih preventivnih ukrepov varstva pred požari. Delavnice bodo namenjene prebivalstvu na obravnavanem območju. Na delavnicah bo izoblikovan nabor preventivnih ukrepov varstva pred požari, ki bodo vključeni v razpisno dokumentacijo za izvedbo javnih razpisov za spodbujanje izvajanja zaščitnih aktivnosti varstva pred požarom na Krasu. Z javnimi razpisi želijo partnerji spodbuditi preventivno ravnanje s posebnim poudarkom na zaščiti prebivalstva in naselij. Razpis bo – za ukrepe na različnih področjih (kmetijstvo, gozdarstvo, varstvo naravne in kulturne dediščine, socialno podjetništvo oz. vključevanje ranljivih skupin, ind.) – namenjen fizičnim in pravnim osebam. Izvedba javnih razpisov predstavlja pilotno aktivnost, model pa bo prenosljiv tudi na druge primere v programskem območju.

Partnerji posebno pozornost v okviru projekta namenjajo tudi usposabljanju za preventivne ukrepe varstva pred požari, pri čemer bosta gasilski enoti s svojimi strokovno kvalificiranimi kadri izvedli (teoretično in praktično) usposabljanje vodij sektorjev za izvajanje preventivnih ukrepov gasilskih enot. Namen usposabljanj je med drugim tudi predstavitev različnih pristopov in pravnih okvirjev pri izvajanju preventivnih ukrepov oz. intervencij na območju Krasa v obeh državah.

Zaradi posebne konfiguracije in otežene dostopnosti terena na Krasu je poseben poudarek v projektu dan nabavi ustrezne opreme za izvajanje preventivnih ukrepov in krepitve varstva pred požari ter izvedbi pilotnega primera preventivnih ukrepov varstva pred požari na pilotnem območju.

Več informacij o projektu je dostopno na spletni strani Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.