Obvestila ZGRS Sežana

V Sloveniji med naravnimi nesrečami poplave zaradi svoje silovitosti in tudi pogostosti povzročajo največ škode, včasih pa zahtevajo tudi človeška življenja. Poplave se lahko pojavljajo čez vse leto, najpogostejše pa so jeseni, ob obilnih in dolgotrajnih padavinah. Poleti so poplave povezane z neurji in so predvsem krajevne in hudourniške.

Ukrepi pred poplavo

Ne podcenjujte moči vode in bodite pripravljeni, da boste ob poplavi lahko hitro ukrepali.

 • Seznanite se s poplavno ogroženostjo območja, kjer prebivate.
 • Družinske člane seznanite, kako ukrepati v primeru poplave.
 • Načrtujte, po kateri poti se lahko umaknete na višje ležeče mesto.
 • Poskrbite za neovirano odtekanje meteornih voda v okolici hiše.
 • Pripravite zadostno zalogo pitne vode (v plastenkah) ali si pripravite sredstva za razkuževanje vode, saj je lahko po poplavi motena preskrba z vodo.
 • Pripravite zalogo konzervirane hrane, nujnih zdravil, opremo za prvo pomoč, nepremočljivo obleko (gumijaste škornje, nepremočljiva oblačila, gumijaste rokavice), vodoodporno torbo ali škatlo za dokumente in dragocenosti, baterijski radijski sprejemnik in baterijsko svetilko z rezervnimi baterijskimi vložki ter drugo, za kar menite, da bi potrebovali.
 • V prostorih, ki jih lahko poplavi, pohištvo in drugo opremo ter električne vtičnice in napeljavo dvignite od tal.
 • Tla in stene prostorov, ki jih lahko poplavi, naj bodo iz materialov, ki jih voda manj poškoduje, se lahko očistijo in se hitro posušijo.
 • Na odtoke in cevi namestite nepovratne ventile.
 • Lahko vnetljive tekočine in strupene snovi (strupe za škodljivce, pesticide, močna čistila in podobno) hranite v zaprti prvotni embalaži v skladu z navodili proizvajalca (iz odprte embalaže se lahko vsebina razlije in onesnaži vodo, nastanejo lahko tudi nepričakovane kemične reakcije).
 • Ustrezno zavarujte in pritrdite cisterne za kurilno olje.
 • Razmislite o ustreznem zavarovanju.
 • Poskrbite za redno odstranjevanje in čiščenje podrtega in polomljenega rastja v gozdovih, predvsem v bližini hudournikov in ob strugah vodotokov.
 • Plavje, ki se nabere na naravnih zožitvah in infrastrukturnih objektih (cevni prepusti, mostovi, prečni objekti) je treba redno odstranjevati.

Ukrepi ob napovedi poplave

Kako ukrepati ob napovedi poplave?

 • Če živite na območju, kjer so mogoče poplave in nanje opozarjajo vremenske razmere (dolgotrajno deževje, neurje, močna odjuga), spremljajte vremensko napoved in vremenska opozorila Agencije Republike Slovenije za okolje.
 • Opazujte naraščanje vode v svoji okolici.
 • Upoštevajte navodila pristojnih štabov civilne zaščite in reševalnih služb.
 • Če lahko, iz kleti in nižjih prostorov umaknite premično premoženje. V okolici hiše zavarujte predmete, ki jih voda lahko odplavi.
 • Če imate čas, namažite strojno opremo, ki je ne morete umakniti pred vodo.
 • Živino umaknite na višje ležeča območja in ji pripravite začasno bivališče. Poskrbite za ustrezno kakovost pitne vode in krme ter ustrezne higienske razmere. Preprečite razvoj in širitev nalezljivih bolezni pri živalih, kot je na primer vranični prisad (antraks).
 • protipoplavnimi vrečami preprečite vdor vode v stavbo (na ravni, kjer je lahko poplavljeno, zavarujte vratne in okenske odprtine, svetlobne jaške, talne sifone in podobno).
 • Če je vaš dom na območju, kjer lahko voda poplavi celotno zgradbo, pravočasno evakuirajte vse dobrine na varno območje k sosedu ali sorodniku. Če za to nimate časa, vzemite s seboj najnujnejše stvari (denar, dokumente, nekaj obleke, nujna zdravila) in se umaknite.
 • Zaprite ventil vodovodnega omrežja in glavni ventil plinovodne napeljave ter izklopite glavno električno stikalo.
 • Vozilo umaknite iz podzemnih garaž in z brežin. Parkirajte ga na mesto, ki je dvignjeno nad območje, ki ga lahko poplavi voda.
 • Ob napovedi močnega deževja in možnosti poplav preložite športne dejavnosti, ki so povezane z vodo in obvodnim prostorom (čolnarjenje, rafting, ribolov) in ne taborite ob potokih, rekah in jezerih, saj lahko voda hitro naraste, majhen potok pa lahko postane hudournik.

http://www.arso.gov.si/vode/napovedi/

Ukrepi med poplavo

Med poplavo upoštevajte naslednja priporočila:

 • Če ste ostali v stavbi na poplavljenem območju, se umaknite v višje nadstropje stavbe. Ob sebi imejte predmet, ki dobro plava in se ga lahko oprimete (avtomobilska zračnica, plastična posoda s čepom, večji kos stiropora ali lesa). Pokličite na pomoč. Ponoči svoj položaj reševalcem nakažite s primernimi svetili.
 • Če ste ostali na poplavljenem območju, se poskušajte umakniti na višje ležeče območje, ki ga voda še ni dosegla.
 • Ne poskušajte prečkati vodnega toka, tudi če vam voda sega le do kolen. Vodni tok vas lahko spodnese. Ker je voda motna in onesnažena, ne vidite tal in morebitnih lukenj (dvignjen pokrov kanalizacijskega jaška).
 • Upoštevajte zapore cest in podvozov. Z vozilom ne poskušajte prečkati poplavljenih cest, ker lahko ostanete ujeti v vodni pasti (vodni tok lahko odnese vozilo, vozišče je lahko poškodovano, voda zalije vozilo).
 • Ne približujte se rečnim brežinam, ker so lahko zaradi erozije spodjedene in niso trdne.
 • Opazujte naraščanje vode v svoji okolici, spremljajte informacije, ki jih po medijih sporočajo pristojne službe in organi.

Ukrepi po poplavi

Po poplavi upoštevajte naslednja navodila:

 • Voda, ki je poplavila območja in prostore, je onesnažena (v njej so lahko kanalizacijska voda, odpadki, trupla živali, nevarne snovi, ki različno reagirajo v vodi ali ob stiku z drugimi nevarnimi snovmi, večji predmeti, blato), zato se ob odpravljanju posledic nesreč ustrezno oblecite oziroma zaščitite in se po delu temeljito umijte.
 • Preglejte stanje stavbe in poškodbe na njej. Nevarni so lahko izpodjedeni temelji, razpoke in podobno.
 • Poškodbe stavbe, opreme in predmetov fotografirajte za prijavo škodnega primera.
 • Če je prišlo do izpada elektrike, za razsvetljavo uporabite baterijsko svetilko ali svetilne palice. Ne uporabljajte vžigalic, sveč in odprtega ognja, saj zaradi uhajanja plina in hlapenja razlitih vnetljivih tekočin lahko nastane eksplozija ali požar.
 • Obvestite pristojne službe o pretrganju telefonske, električne, vodovodne ali plinske napeljave oziroma o poškodbah na njih.
 • Pred ponovnim priklopom električne naprave dobro presušite. Električno napeljavo in naprave, ki so bile poplavljene, naj pregleda strokovnjak.
 • Obvestite pristojne službe o razlitju vnetljivih tekočin (kurilnega olja, bencina in podobno).
 • Iz poplavljenih prostorov izčrpajte vodo ter odstranite naplavine, poplavljene naprave in opremo.
 • Tla in stene teh prostorov očistite s čisto vodo in jih nato razkužite.
 • Predmete, ki so bili v stiku z vodo, mehansko očistite s čisto vodo in čistili ter jih nato še razkužite. Če predmetov ni mogoče očistiti, jih zavrzite.
 • Sredstva za razkuževanje lahko kupite v lekarnah in trgovinah oziroma specializiranih trgovinah. Uporabljajte jih po navodilih proizvajalca. Razkuževanje (dezinfekcijo) lahko naročite tudi pri poklicnih izvajalcih.
 • Preverite stanje stenskih in talnih oblog ter jih zamenjajte, če je treba.
 • Očiščene in razkužene prostore redno zračite in ogrevajte. Za hitrejše sušenje lahko uporabite tudi naprave za razvlaževanje.
 • Pri uporabi potopnih črpalk in drugih električnih naprav upoštevajte navodila proizvajalca. Poskrbite za varnost pred udarom električnega toka in požarno varnost.
 • Ne uživajte hrane, ki je bila v stiku s poplavno vodo. Prav tako za uživanje niso primerni pridelki s poplavljenih vrtov in njiv.
 • Ob poškodbah vodovodnega omrežja ne pijte vode, dokler ni sporočeno, da je neoporečna, predvsem pa ne pijte vode iz vodnjakov. Vodo pred uporabo prekuhajte ali razkužite oziroma uporabite vodo iz plastenk.
 • Ob poškodbah kože je treba preveriti, kdaj so bili poškodovanci nazadnje cepljeni proti tetanusu, in obnoviti zaščito, če je treba.
 • Protipoplavne vreče so narejene iz razgradljive ali nerazgradljive snovi. Ko ni več nevarnosti poplavljanja, jih odstranite. Pri njihovem nadaljnjem čiščenju, shranjevanju ali odstranitvi upoštevajte navodila proizvajalca.

Potres je nenadno in sunkovito tresenje tal, ki ga povzročajo nenadni premiki pod zemeljskim površjem. Večina je zelo šibkih in jih ne zaznate, le zelo redki so tako močni, da povzročijo škodo. Slovenija leži na območju, ki je potresom izpostavljeno bolj kot večina evropskih držav, zato je pomembno vedeti, kako zavarovati sebe, ljudi okoli vas in vaše imetje. Potresa ne morete napovedati ali preprečiti, lahko pa se nanj pripravite.

Pred potresom

Poučite se o tem, da Slovenija leži na potresno nevarnem območju in kako zavarujete sebe, svojo družino in imetje pred potresom. O tem poučite tudi družinske člane in z njimi določite mesta, kjer se boste sestali po potresu, če dostop do doma ne bo mogoč in boste med potresom ločeni.

Na karti potresne intenzitete preverite, kakšne učinke potresov lahko pričakujete na območju, na katerem živite.

https://potresi.arso.gov.si/doc/dokumenti/potresna_nevarnost/Karta_potresne_nevarnosti_2021.jpg

Poskrbite za varnost stavbe

Najboljšo zaščito med potresom omogoča stavba, ki je bila zgrajena po načelih potresno odporne gradnje. S tako gradnjo se zmanjša škoda na stavbah in preprečijo žrtve. 

Preverite, ali je stavba, v kateri prebivate, potresno odporno grajena. Potresno odpornost stavbe lahko preverite v aplikaciji POTROG.

Redno pregledujte in vzdržujte stavbo v kateri bivate. Z deli oziroma posegi, ki jih na stavbi izvajate, ne zmanjšujte njene potresne odpornosti. Strokovnjak naj popravi razpoke v stropu, stenah ali temeljih. 

Poskrbite, da bodo električni kabli ter plinske cevi in napeljave brezhibni. Uhajanje plina lahko povzroči eksplozije in požare med in po potresu. 

Preverite streho in če je treba pritrdite strešnike.

Določite varna mesta

Doma, v šoli, na delovnem mestu oziroma v stavbah, v katerih se najpogosteje nahajate, določite varna mesta. Varno mesto je tisto, ki ga ob nevarnosti hitro in varno dosežete. 

Varna mesta v stavbah so:

 • pod trdnimi mizami,
 • med podboji vrat, če so v nosilni steni,
 • ob notranjih nosilnih stenah. 

Mesta v stavbah, ki se jih je treba ob potresu izogibati, so:

 • zunanje in predelne stene,
 • dimniki iz opeke,
 • večje steklene površine (okna, ogledala, steklene omare, police s steklenimi predmeti in podobno),
 • velike omare,
 • mesta, od koder lahko padejo stropna razsvetljava in težki predmeti. 

Mesta na prostem, ki se jih je treba ob potresu izogibati, so:

 • stavbe, zidovi, drevesa,
 • telefonska in električna napeljava, ulična razsvetljava, prometna signalizacija, daljnovodi,
 • nadvozi, podvozi, mostovi, predori,
 • rečne brežine, morska obala, predeli pod klifi,
 • strma pobočja, robovi previsnih sten in podobno. 

Seznanite otroke o varnih mestih in mestih, ki se jih je treba ob potresu izogibati. Mesta si skupaj oglejte. Skupaj pripravite načrt evakuacije iz stanovanja in določite zbirno mesto na prostem, na katerem se boste člani gospodinjstva po potresu zbrali. 

Otroci naj z učitelji poiščejo varna mesta tudi v šolskih prostorih. V šoli naj sodelujejo pri vajah ravnanja med potresom, na katerih se bodo seznanili tudi s postopkom ‘Na tla, v zaklon, počakaj!’. To pomeni, da ob potresu otroci takoj poiščejo zaklon na varnem mestu, na primer pod trdnim kosom pohištva, kot je močna lesena jedilna miza ali šolska klop. Zavarujejo si glavo, oči in vrat. Glavo naj upognejo h kolenom, s komolci si zavarujejo glavo in s sklenjenimi dlanmi pokrijejo zatilje. Glavo si lahko zaščitijo tudi s kosom oblačila, torbo ali odejo. V zaklonu naj otroci počakajo do konca potresa. Stopijo lahko tudi med podboje vrat nosilne stene, vendar naj pazijo, da jih ne poškoduje vratno krilo, ki se med potresom lahko premika. Počepnejo lahko tudi v kot ob notranji nosilni steni prostora. Umaknejo naj se od steklenih površin, visečih predmetov, knjižnih omar, pohištva ali druge opreme, ki se med potresom lahko prevrne ali padejo nanje.

Poskrbite za varnost v domu 

Poskrbite za varnost v domu, saj boste s tem zmanjšali morebitno nastalo škodo oziroma se izognili morebitnim poškodbam. 

Omare pritrdite na steno. Onemogočite premikanje omaric in predmetov na koleščkih. Velike in težke predmete ter predmete, ki se lahko razbijejo ali zlomijo postavite na nižje police. 

Prav tako nad ležišča in mesta, kjer sedite, ne obešajte slik, ogledal ter drugih težkih ali ostrih predmetov. Postelje odmaknite od oken, predelnih sten in visokega pohištva, ne postavljajte jih pod težke lestence. 

Pritrdite cvetlična korita in lončke z rožami na zunanjih okenskih policah, balkonih ali terasah. 

Nezavarovane prosto stoječe plinske naprave (štedilnike, kotle, peči in grelnike) na plinovodno napeljavo stavbe povežete z gibkimi dovodnimi cevmi, daljšimi od najmanjše dolžine, potrebne za priklop. Plinske jeklenke namestite tako, da ne bo moglo priti do poškodbe ali pretrganja gibke dovodne cevi. Prosto stoječe peči zavarujete tako, da se med potresom ne bodo prevrnili in povzročili požara. Prosto stoječe grelnike in zalogovnike tople vode namestite ob nosilne stene in jih nanje ustrezno pritrdite. 

V bližino vrat in na hodnike ne postavljajte škatel in omar, ki bi se ob potresu lahko prevrnile in onemogočile izhod iz stavbe. 

Ključ vhodnih vrat hranite na takem mestu, da boste zanj vedeli vsi člani družine in ga tudi dosegli. 

Poučite otroke, kakšne so njihove naloge takoj po potresu in kako ukrepati, če bodo med potresom sami doma. Pogovorite se, kaj se ob potresu lahko zgodi ter kakšni zvoki se lahko pojavijo. 

Lahko vnetljive tekočine ter strupene snovi (strupe za škodljivce, pesticide, močna čistila in podobno) hranite v prvotni embalaži, če je mogoče na nižjih policah zunaj stavb in vozil. 

Vredne stvari hranite v trdnih in negorljivih škatlah. 

Ob močnejšem potresu se lahko zgodi, da:

 • ne bo zagotovljena preskrba z elektriko in zemeljskim plinom;
 • bo motena oskrba z vodo oziroma voda ne bo pitna;
 • bo poškodovan in zaradi tega neuporaben kanalizacijski sistem;
 • sistem ogrevanja, ki ga običajno uporabljate, ne bo deloval ali ne bo varen za uporabo;
 • stacionarni in mobilni telefoni ter internet ne bodo delovali. 

Pomembno je, da si pripravite:

 • zadostno zalogo vode (vodo v plastenkah, dodatno tudi sredstva za razkuževanje vode);
 • stalno zalogo hrane za izredne razmere;
 • odpirač za konzerve, osnovni jedilni pribor. V zalogi naj bodo pripravljene jedi, ki jih ni treba kuhati. Če imate alergijo ali dieto, to upoštevajte pri pripravi zaloge, upoštevajte posebne potrebe dojenčkov, starejših in bolnikov. Poskrbite tudi za zalogo hrane in vode za domače živali);
 • zdravila (še posebej tista, ki jih redno jemljete), opremo za prvo pomoč in higienske pripomočke;
 • plinski kuhalnik, odpirač za pločevinke, žepni nož;
 • trpežne pohodne čevlje, topla oblačila in odeje;
 • baterijski radijski sprejemnik in baterijsko svetilko z rezervnimi baterijskimi vložki;
 • drugo, kar menite, da bi potrebovali. 

Za vse družinske člane izpolnite osebne kontaktne kartice. Vsak član naj ima svojo kartico vedno pri sebi. Obrazec osebne kontaktne kartice najdete v zgibanki Ste pripravljeni na potres.

Med potresom

Med potresom ostanite mirni! Takoj prekinite svoje dejavnosti, poglejte naokrog, hitro presodite razmere in ustrezno ukrepajte. Med potresom ne tecite iz stavbe! Ne uporabljajte dvigala ali stopnic in ne skačite skozi okna!

Doma, v pisarni ali šoli 

Potres se lahko zgodi kadarkoli in kjerkoli. 

Če ste takrat doma, v pisarni ali šoli ostanite v prostoru, v katerem ste. 

Oddaljite se od oken in drugih steklenih površin. 

Poiščite zaklon pod masivnimi mizami in klopmi, šolskimi mizami ali med podboji vrat v nosilnih stenah. Če takih možnosti nimate, poiščite zaklon v kotu ob notranjih nosilnih stenah prostora. Umaknite se od steklenih površin, visečih predmetov, knjižnih omar ali druge opreme, ki se med potresom lahko prevrne ali pade na vas. Zaščitite si glavo. Glavo upognite h kolenom, s komolci si zavarujte glavo in s sklenjenimi dlanmi pokrijte zatilje. 

Na hodnikih se stisnite k notranjim nosilnim stenam in si zaščitite glavo. 

Če ste v postelji, ki stoji na varnem mestu, v njej tudi ostanite, glavo pa si pokrijte z blazino. 

Med potresom otroci ne iščejo in ne rešujejo najljubših igrač ali hišnih ljubljenčkov, temveč rešujejo sebe.

V objektih, v katerih se zadržuje veliko ljudi 

Ostanite mirni, ne pridružite se paničnim ljudem. 

Ne prerivajte se proti izhodnim vratom, počakajte, da potres mine in šele nato umirjeno zapustite objekt. 

Če med potresom sedite, do konca tresenja ostanite na svojem sedežu in si zaščitite glavo. 

Če ne sedite, si zaščitite glavo in se odmaknite od velikih steklenih površin, električnih naprav (prodajnih avtomatov, bankomatov, električnih kablov), polic s predmeti, ki lahko padejo, in velikih stvari, ki se lahko prevrnejo.

Na invalidskem vozičku 

Umaknite se na varno mesto, zablokirajte kolesa in si zaščitite glavo.

V dvigalu 

Če ste med potresom v dvigalu in se to ne ustavi samodejno, takoj pritisnite tipko naslednjega nadstropja oziroma tipke vseh nadstropij. 

Ko se vrata dvigala odprejo, previdno izstopite, na bližnjem varnem mestu počakajte do konca tresenja, nato pa umirjeno po stopnicah zapustite stavbo. 

Če se vrata dvigala ne odprejo, jih ne poskušajte odpreti na silo. Z namenskim gumbom v kabini opozorite nase servisno službo.

Na prostem 

Pojdite na odprt prostor, proč od stavb, bregov rek in jezer, vodnih pregrad, dreves, prometnih znakov in reklamnih panojev, semaforjev, svetilk javne razsvetljave, električnih žic, daljnovodov ter drugih napeljav. 

Če se na strnjeno pozidanem območju ne morete oddaljiti od stavb, poiščite v bližnjih vratnih odprtinah zaščito pred padajočimi predmeti (strešniki, deli dimnikov, ometa, cvetličnimi koriti in lončki, razbitim steklom in podobno) in si zavarujte glavo. 

V gorah, na strmih pobočjih ali v njihovi bližini 

Ne približujte se robovom previsnih sten, bodite pozorni na morebitno padanje skal, trganje skalnih podorov, na možnost plazov, udorov in podobno.

V avtomobilu, na vlaku ali v avtobusu 

Na odprtem prostoru upočasnite vožnjo, varno zapeljite ob rob vozišča in ustavite na kraju, ne boste zmanjšali pretočnosti prometnice in v avtomobilu počakajte do konca potresa. 

Avtomobila ne ustavljajte v predorih in podvozih, na nadvozih ali mostovih oziroma v njihovi neposredni bližini. 

Izogibajte se električnim žicam in daljnovodom, velikim označevalnim tablam, stavbam in drugim stvarem, ki bi se lahko podrle. 

Če morate zapustiti avtomobil, ga umaknite z vozišča in na vidnem mestu pustite vaše podatke. 

Če med vožnjo na vlaku ali v avtobusu stojite, se trdno primite, da ne padete, če sedite, pa se zavarujte pred padajočimi predmeti. Bodite pripravljeni tudi na možnost nenadne ustavitve vozila.

Po potresu

Ostanite mirni! 

Potresu lahko sledijo tudi močnejši popotresni sunki. Ob njih ravnajte enako kot ob potresu.

Če ste ujeti v ruševinah 

Ostanite mirni, skušajte ugotoviti, od kod prihaja zrak. 

Če se praši, uporabite priročno zaščitno sredstvo (robec, krpo, del oblačila) in si z njim prekrijte usta in nos. 

Če niste poškodovani, skušajte odstranjevati ruševine v smeri, s katere prihaja zrak, pri tem varčujte s svojimi močmi. 

Če ruševin ne morete odstraniti in ste poškodovani, se premikajte čim manj, da ne boste dvigovali prahu. V enakomernih presledkih udarjajte s predmetom po kovinski napeljavi ali zidu. Občasno zakličite na pomoč. 

Če imate pri sebi mobilni telefon, ga uporabite, čeprav ni nujno, da bodo po potresu telefonska omrežja delovala. Občasno ga ugašajte in skušajte čim dlje ohraniti energijo baterije.

Če ste nepoškodovani in niste ujeti v ruševinah 

Pomagajte sebi, svojim bližnjim in tistim, ki potrebujejo pomoč. 

Previdno zapustite stavbo. Ne uporabljajte dvigala, po stopnicah pa pojdite le, če te niso poškodovane. Pojdite na predvideno zbirno mesto na prostem. 

Če zaznate vonj po plinu, poskusite odpreti okna. 

Poskrbite za varnostne ukrepe, da ne pride do požara.

Če zagori, poskušajte ogenj pogasiti, sicer pokličite številko za klic v sili 112.

Uporabljajte baterijske svetilke ali kemične svetilne palice, ne prižigajte vžigalic, sveč in ne uporabljajte odprtega ognja. 

Ne kadite. 

Izklopite vse plinske in električne naprave ter vire gretja, katerih delovanje bi lahko povzročilo požar ali eksplozijo. 

Zaprite glavni ventil plinovodne napeljave in izklopite glavno stikalo električnega omrežja. 

Zaprite glavni ventil vodovodnega omrežja stavbe, saj je lahko po potresu voda zaradi poškodb cevi zunanjega vodovodnega omrežja onesnažena. 

Skušajte očistiti ostanke razlitih nevarnih snovi (čistil in kemikalij, razredčil, bencina in podobno). 

Ob možnostih zastrupitve obvestite pristojne organe in zapustite nevarno območje. 

Poškodovano stavbo zapustite po najvarnejši poti, s seboj vzemite najnujnejšo obleko, dokumente, denar in nujna zdravila. 

Če so otroci v šoli, tam počakajo na starše. Do njihovega prihoda bo za otroke poskrbelo šolsko osebje.

Po potresu je otroke lahko strah, da se bo potres ponovil. O svojih občutkih se lahko pogovorijo s tistimi, ki jim zaupajo. Pomoč lahko poiščejo pri starših, sorodnikih in učiteljih ali drugih strokovnih službah. 

Če ste bili med potresom ločeni od najbližjih, vzpostavite stik z njimi. 

Poskrbite za domače živali. 

Preglejte stanje vaše stavbe in poškodbe na njej. Če že od zunaj opazite, da je konstrukcija stavbe poškodovana, v stavbo ne vstopajte, temveč počakajte na oceno usposobljenih strokovnih ekip. 

Če poškodbe konstrukcije stavbe od zunaj niso opazne, v stavbo vstopite zelo previdno. Previdni bodite tudi pri preverjanju stanja v notranjosti. 

Za gibanje po stavbi se zaradi črepinj, razbitin in drugega porušenega materiala ter nevarnih predmetov primerno obujte. 

Poskrbite za strokovni pregled vodovodne, kanalizacijske, plinske in električne napeljave ter dimnika in drugega, če je treba. 

Fotografirajte poškodbe stavbe, opreme in predmetov za prijavo škodnega primera.

Če se po potresu nahajate 

V avtomobilu:

 • poslušajte radio in prometna poročila, saj obstaja verjetnost, da je cestna infrastruktura poškodovana,
 • če po potresu cestišče ni poškodovano, nadaljujte pot. Izogibajte se nadvozov, podvozov, predorov in mostov,
 • če po potresu z avtomobilom poti ne morete nadaljevati, umaknite avtomobil na varen kraj in na vidnem mestu pustite vaše podatke. 

V gorah:

 • pazite na morebitno padanje skal in trganje skalnih podorov,
 • bodite pozorni na možnost plazov, udorov, zlasti na strmih pobočjih. 

Na obalah jezer, vodotokov in morja:

 • ne približujte se obali, saj se lahko brežina vdre oziroma zdrsne,
 • izogibajte se predelov pod klifi,
 • vodne pregrade so lahko poškodovane, zato se ne zadržujte v njihovi bližini.

Ob evakuaciji 

Po močnejšem potresu so lahko stavbe tako poškodovane, da niso primerne za bivanje, zato se izvede evakuacija. Ob evakuaciji upoštevajte ukrepe in navodila. S seboj vzemite le najnujnejše (obleko, higienske pripomočke, dokumente, denar, zdravila). Poskrbite za domače živali. Ko boste na varnem, sorodnikom sporočite, kje ste.

Življenje po potresu 

Spremljajte navodila v sredstvih obveščanja. 

Upoštevajte ukrepe in navodila pristojnih organov in služb. 

Pričakujete lahko motnje pri oskrbi s pitno vodo, zato je treba vodo pred uporabo prekuhati ali drugače razkužiti. Če je mogoče, se oskrbite z vodo iz plastenk. 

Racionalno uporabite živila, najprej porabite hitro pokvarljiva, šele nato živila iz zaloge za izredne razmere.

Po potresu lahko tudi zagori

Požar je pogost pojav po potresu. Ob upoštevanju preventivnih ukrepov pred potresom in po njem lahko sami zmanjšate možnost za nastanek požara in tako preprečite še večjo škodo.

Kako lahko zmanjšate možnost nastanka požara po potresu

Poučite se o splošnih preventivnih ukrepih za preprečevanje požara.

V gospodinjstvu preverite, kje in kako se izklopita plin in elektrika. 

Če ste odsotni dalj časa, zaprite ventil plinske jeklenke in izklopite naprave iz električnega omrežja. 

Varno shranite vnetljive tekočine in nevarne snovi. 

Priporočamo, da imate v gospodinjstvu vsaj en gasilnik in se ga naučite uporabljati. 

Poskrbite, da so evakuacijske poti vedno proste in prehodne.

Plinska napeljava in naprave

Plinska napeljava se med potresom lahko poškoduje. Zaradi uhajanja plina lahko nastane velika nevarnost za eksplozijo ali požar. 

Če vonjate plin, opazite poškodbe na napeljavi ali niste prepričani, če je z njo vse v redu:

 • zaprite glavni ventil (plinsko požarno pipo) oziroma ventil plinske jeklenke;
 • prezračite prostor;
 • ne uporabljajte odprtega plamena (ne prižigajte cigaret, vžigalic, vžigalnikov in podobno);
 • za razsvetljavo ne uporabljajte sveč, plinskih svetilk ali petrolejk, temveč baterijsko svetilko. 

Po potresu naj plinsko napeljavo in naprave pred ponovno uporabo preveri strokovnjak.

Električna napeljava in naprave

Poškodovani električni vodniki so lahko pod napetostjo, zato je stik z njimi nevaren. Zaradi iskrenja in pregrevanja naprav lahko zagori, zato priporočamo, da po potresu izklopite glavno stikalo. Če tega ne morete, izklopite posamezne naprave iz električnega omrežja. 

Tudi električna iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar, zato v prostoru, v katerem uhaja plin, ne prižigajte ali ugašajte luči ter ne uporabljajte telefona in hišnega zvonca.

Grelne in kurilne naprave

Če se med potresom poškodujejo grelne in kurilne naprave ali dimniki, lahko pride do požara, uhajanja ogljikovega monoksida in do zastrupitve. Po potresu naj jih pred ponovno uporabo preveri strokovnjak.

Razlitje vnetljivih tekočin

Med potresom se lahko razlijejo vnetljive tekočine (bencin, alkohol, kemikalije ipd.), zato jih hranite v zaprti embalaži skladno z navodili proizvajalca. V njihovi bližini zaradi možnosti hlapenja ne uporabljajte odprtega plamena oziroma orodja ali naprav, ki lahko povzročajo iskre.

Če pride do požara 

Če je do požara že prišlo in niste v nevarnosti, požar poskušajte omejiti in pogasiti sami s priročnimi gasilnimi sredstvi ali z ustreznim gasilnikom.

Če požara ne morete pogasiti, se umaknite na varno ter pokličite 112.

Vir: https://www.gov.si/

Veliko časa preživimo v bivalnih prostorih pa tudi v naravi in prometnih sredstvih, zato možnosti, da bi povzročili požar, na nas prežijo v vsakem koraku. Pomembno je, da poznamo preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečimo nastanek požara, in ukrepe, s katerimi ga lahko omejimo oziroma pogasimo.

Požar v objektu

Najpogostejši vzroki za nastanek požara so človekovo nepravilno in malomarno ravnanje (na primer pri kuhanju, kajenju, uporabi sveč), ne-vzdrževane kurilne naprave in dimniki, nepravilna uporaba in poškodbe električnih naprav, otroška igra z ognjem, neprevidno delo z odprtim ognjem, udar strele in drugo.

Preventivni ukrepi

Pazite na dogajanje v kuhinji. Vključenega štedilnika, pečice, grelnika vode, fondija, opekača in drugih naprav ne puščajte brez nadzora. V bližini plinskega štedilnika ne shranjujte kuhinjskih krp, papirnatih brisač, papirnatih in plastičnih škatel ali drugih predmetov, saj jih lahko zajame ogenj. 

Gospodinjske in elektronske naprave izklopite, če jih ne uporabljate. Če ste odsotni dalj časa, izklopite naprave tudi iz električnega omrežja (ne puščajte jih v stanju pripravljenosti). 

Redno pregledujte električne vodnike, podaljške, vtičnice, vtikače, stikala in podobno. Ne uporabljajte jih, če so poškodovani. Elektrikar naj jih zamenja z novimi. Električnih vtičnic in razdelilnikov ne preobremenjujte. 

Baterije ali akumulatorje telefonov, računalniške opreme, gospodinjskih naprav, igrač in podobno je treba ustrezno hraniti. Iztrošene baterije ali akumulatorje po prenehanju uporabe odložite na ustrezno zbirno mesto. Pri polnjenju in hranjenju upoštevajte navodila proizvajalca.

Sveče naj stojijo na trdni in negorljivi podlagi, na primer v negorljivem svečniku. Ne postavljajte jih na prepih ali v bližino gorljivih snovi. Goreče sveče naj se ne stikajo med seboj. Upoštevajte najmanjšo varnostno razdaljo, ki jo predpiše proizvajalec. Gorečih sveč ne premikajte in ne nosite po prostoru. Sveče naj nikoli ne gorijo brez nadzora.

Jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom ne shranjujte v prostorih, ki so nižji od okoliškega zemljišča, v prostorih, kjer temperatura lahko preseže 40 °C, in v spalnih prostorih. 

Lahko vnetljive in gorljive snovi hranite v zaprti prvotni embalaži v primerno zračenem prostoru, stran od ognja in vira toplote ter zunaj dosega otrok in dostopa živali. 

Če kadite, uporabite pepelnike iz negorljive snovi. Pepel in ogorke odstranite šele, ko so popolnoma ohlajeni, ali pa jih prej navlažite. Ne kadite v postelji. 

Pred spanjem poglejte, ali ste izklopili štedilnik in električne grelne naprave, ugasnite sveče, radijski in televizijski sprejemnik in luči ter poskrbite za druge ukrepe, da preprečite požar. 

Če prostore ogrevate z električnimi grelnimi napravami (električni radiatorji, kaloriferji in podobno), v njihovi bližini ne shranjujte snovi, ki hitro zagorijo. Ne pokrivajte jih s krpami, prti, papirjem ali drugimi predmeti. Na njih ne sušite perila. 

Poskrbite za redno čiščenje kurilnih naprav in dimnikov. Stene okoli kamina ali peči naj bodo iz negorljive snovi. Varnostno območje pred kuriščem mora biti narejeno iz negorljive snovi in očiščeno. V bližini kamina ali peči ne shranjujte snovi, ki hitro zagorijo. Pred prižgan kamin ali peč postavite varnostni zaslon.

Poskrbite za varnost otrok. Z njimi se pogovorite o nevarnosti ognja in vzrokih za nastanek požara. Dajte jim jasna navodila, kaj lahko in česa ne smejo, pri tem upoštevajte njihovo starost. Starejši otroci so lahko sami doma, zato jih poučite tudi o varni evakuaciji in klicu na številko 112. Pospravite predmete, ki lahko povzročijo požar, če bi se otroci igrali z njimi. Sveče, vžigalice, vžigalnike in podobno hranite tako, da jih otroci ne morejo doseči. Otrok ne puščajte samih v sobi s kaminom, pečjo, prižganimi svečami. Če imate doma javljalnik, morajo otroci poznati njegov zvok in vedeti, kaj storiti, če ga zaslišijo. Če stanujete v večstanovanjski stavbi, si skupaj z otroki oglejte, kje poteka evakuacijska pot, znake, ki jo označujejo, in pojdite po njej do zbirnega mesta. 

Posebno pozornost je treba nameniti starejšim ljudem, gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim ter gibalno oviranim. Nekateri živijo samostojno, nekateri potrebujejo občasno pomoč drugega človeka osebe, nekatere pomoč potrebujejo stalno. Priporočamo, da te osebe oziroma njihovi družinski člani ali skrbniki obvestijo sosede, sodelavce, sošolce, učitelje, osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, da bodo ob evakuaciji potrebovali pomoč in kakšna naj bo ta pomoč. 

Poskrbite za varnost hišnih ljubljenčkov. Preprečite, da bi grizli vodnike, prevrnili sveče in podobno, saj lahko tako povzročijo požar.

Priporočamo, da tudi v stanovanje namestite gasilnike, požarne odeje, javljalnike požara in javljalnike ogljikovega monoksida, kjer je to potrebno. V bivalni prostor s kurilno napravo, odvisno od zraka v prostoru, je treba namestiti javljalnik ogljikovega monoksida.

Zagori lahko tudi, ko ste odsotni. Takrat je nevarnost, da se bo požar razširil, še večja, saj ni nikogar, ki bi požar omejil. Pred odhodom na dopust poskrbite za požarno varnost svojega doma. 

Seznanite se s številko za klic v sili 112.

Vir: https://www.gov.si/

Ob nesrečah je lahko poškodovana gospodarska javna infrastruktura in zaradi tega prekinjena ali motena oskrba z elektriko, zemeljskim plinom in vodo. Poškodovani so lahko kanalizacijski sistemi in sistemi ogrevanja. Prav tako so lahko poškodovane in neprevozne ceste ter prekinjene železniške povezave. Pride lahko tudi do motenj v komunikacijskih sistemih. Trgovine, bencinski servisi, šole in druge ustanove so lahko zaprte, plačilo s plačilnimi karticami ni mogoče, bankomati pa ne delujejo.

V nadaljevanju so našteti prehrambni in drugi izdelki, ki jih je priporočljivo pripraviti za primer naravne ali druge nesreče. Pripravite jih glede na potrebe družinskih članov in prostorske ter finančne zmožnosti. Izdelke v zalogi je treba redno pregledovati in obnavljati; zato priporočamo, da pregled opravite dvakrat na leto, na primer ob prehodu z zimskega na poletni čas in s poletnega na zimski.

Nujna zaloga hrane

Hrana je nujna za preživetje. S pravilno prehrano se telo obnavlja, ohranja svojo delovno sposobnost in kljubuje številnim boleznim in naporom.

Ob nesrečah in daljšem izpadu električne energije so lahko moteni ali celo onemogočeni toplotna obdelava hrane, oskrba z vodo, priprava tople vode, hlajenje in drugo, pri katerih je za delovanje nujna električna energija.

Primanjkuje lahko živil, redna oskrba z njimi je ovirana, poslabšajo se razmere, v katerih se živila pripravljajo. V brošuri Varnost živil v izrednih razmerah si lahko preberete še več napotkov.

Priporočljivo je, da pripravite nujno zalogo hrane.

Pri izbiri živil upoštevajte prehranske potrebe družinskih članov, na primer dojenčkov, otrok, starejših, bolnikov, nosečnic, doječih mater, oseb, ki imajo predpisano dieto, ter oseb s prehranskimi omejitvami in alergijami na hrano.

Poskrbite tudi za zalogo hrane za domače živali.

Živila shranite v suhih, hladnih in temnejših prostorih. Shranjena naj bodo v vodotesni embalaži oziroma v embalaži, v kateri je vsebina varna pred glodavci, insekti in drugimi škodljivci. Živil ne shranjujte skupaj z nevarnimi snovmi.

Živila v zalogi je treba pregledovati in obnavljati. Ob pregledu zavrzite živila, ki jim je rok trajanja potek ali so videti neprimerna za uživanje. Upoštevajte rok trajanja, ki ga je določil proizvajalec. Če je rok trajanja označen kot uporabno najmanj do in je že potekel, so živila lahko še vedno primerna, če:

 • embalaža ni poškodovana ali drugače spremenjena,
 • površina živila ni poškodovana, nagnita ali sluzasta,
 • so videz, vonj in okus tipični za to vrsto živila,
 • so brez neprijetnih priokusov ali vonja,
 • živilo ne vsebuje ostankov mrčesa ali glodavcev,
 • je struktura živila nespremenjena, niso izločene posamezne sestavine in ni sledi bakterijskega vrenja.

Za pripravo hrane pripravite plinski kuhalnik, odpirač za pločevinke, nekaj posode, jedilni pribor za enkratno uporabo in drugo. Upoštevajte priporočila za pripravo varne hrane. V brošuri Varnost živil v izrednih razmerah preberite več napotkov.

Zaloga vode

Ob naravnih nesrečah je lahko poškodovano vodovodno omrežje. Če uporaba pitne vode pomeni nevarnost za zdravje, jo upravljavec neha dobavljati ali omeji njeno uporabo, odredi prekuhavanje ali zagotovi nadomestno oskrbo s pitno vodo (na primer ustekleničena voda, voda iz cistern, lokalna priprava in drugo). V brošuri Varnost živil v izrednih razmerah najdete več napotkov.

Doma lahko pripravite stalno zalogo pitne vode vsaj za tri dni (na primer ustekleničeno vodo), pripravite pa lahko tudi sredstva za razkuževanje vode.

Ob naravnih in drugih nesrečah je treba zagotoviti minimalno količino 7,5 litra pitne vode na osebo na dan. Ta količina je namenjena pitju, pripravi hrane in osnovni osebni higieni. Takšna preskrba lahko traja največ dva do tri dni. Količina se mora nato povečati na najmanj 20 litrov na osebo na dan, izjemoma na 15 litrov.

Priporočamo, da pripravite zalogo pitne vode vsaj za tri dni.

Pri zagotavljanju minimalne količine pitne vode je treba upoštevati predvsem klimatske razmere, fizično aktivnost, spol, starost, nekatera fiziološka stanja (nosečnost, dojenje), tip prehrane in zdravstveno stanje osebe.

Poskrbite tudi za zalogo vode za domače živali.

Vodo shranite v hladnem prostoru, zaščiteno pred soncem in drugimi viri toplote. Pred uporabo se prepričajte, da embalaža ni poškodovana.

Zalogo vode je treba pregledovati in obnavljati. Upoštevajte rok trajanja, ki ga je določil proizvajalec.

Domača lekarna

Pripravite najnujnejša zdravila in opremo za prvo pomoč:

 • zdravila, ki jih morate redno jemati,
 • zdravila za zniževanje telesne temperature,
 • zdravila proti bolečinam,
 • zdravila za prebavne motnje,
 • obveze, obliže, gaze,
 • termometer, škarje, pinceto,
 • sredstva za dezinfekcijo rok,
 • drugo, kar menite do boste potrebovali.

Pripravite tudi rezervne baterije za medicinske pripomočke (na primer slušne aparate).

Zdravila in opremo za prvo pomoč hranite v suhem in temnem prostoru.

Zalogo zdravil in opremo za prvo pomoč je treba pregledovati in obnavljati. Upoštevajte rok trajanja, ki ga je določil proizvajalec.

Higiena

Ob nesrečah se lahko higienske razmere zaradi pomanjkanje vode, poškodovanega kanalizacijskega sistema ali neustreznih prostorov poslabšajo in so lahko vzrok za bolezni in okužbe. Pomembno je, da poskrbite za osebno in splošno higieno.

Pripravite:

 • milo in šampon,
 • zobno pasto in ščetke,
 • toaletni papir, toaletne brisače, higienske vložke,
 • plenice,
 • pralni prašek,
 • razkužila, čistila in sredstva za dezinfekcijo,
 • sredstva proti mrčesu,
 • vrečke za odpadke,
 • drugo, kar menite, da boste potrebovali.

Drugi pomembni napotki

Pripravite oblačila in obutev: trpežne pohodne čevlje, gumijaste škornje, topla oblačila, vodoodporna oblačila, rokavice, odeje in podobno.

Za razsvetljavo pripravite baterijsko svetilko (ročno in naglavno) ali svetilne palice. Lahko pripravite tudi sveče in vžigalice, vendar jih ne prižigajte, če obstaja nevarnost eksplozije. Zagotovite požarno varnost. V temah Požar in Potres najdete še druge koristne nasvete.

Za spremljanje informacij pripravite baterijski radijski sprejemnik. Na zalogi imejte tudi ustrezne rezervne baterijske vložke.

Dokumente in dragocenosti shranite v škatlah oziroma kasetah iz vodotesne in negorljive snovi.

Glede na predvideno oziroma pričakovano nesrečo lahko pripravite tudi orodje za odstranjevanje posledic naravnih nesreč, potopno črpalko za umazano vodo, zaščitno folijo, protipoplavne elemente in vreče ter drugo.

Razmislite tudi o drugih ukrepih, s katerimi lahko zmanjšate poškodbe in škodo (razporeditev in pritrditev pohištva in aparatov, hramba izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, vzdrževanje stavbe in okolice ter drugo).

Družinske člane seznanite z napotki, kako ravnati ob nesrečah.

Kontaktna kartica

Za vse družinske člane izpolnite osebne kontaktne kartice. Vsi člani naj imajo svojo kartico vedno pri sebi. Obrazec osebne kontaktne kartice najdete v zgibanki Ste pripravljeni na potres.

Obrazec gospodinjstva

Izpolnite obrazec gospodinjstva v primeru naravnih in drugih nesreč. Priporočljivo je, da obrazec hranite skupaj s fotokopijami pomembnejših dokumentov v vodotesni in negorljivi škatli oziroma kaseti.

Vir: https://www.gov.si/

Naravne in druge nesreče so v Sloveniji pogoste. Zavedati se moramo, da je preprečevalno ravnanje pomembno, saj lahko z ustreznim in pravočasnim odzivom preprečimo marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjšamo njene posledice. Že vnaprej se poučite, kako se na nesreče lahko pripravite in kako pravilno ravnati med njimi in po njih.

Osebna in vzajemna zaščita

Osebna in vzajemna zaščita zajema ukrepe prebivalcev za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega premoženja.

Z objavljenimi napotki želimo prebivalce poučiti, kako se lahko pripravijo na nesreče, kako naj ravnajo med njimi in po njih, ter tako povečati njihovo pripravljenost na nesreče. 

Naravne nesreče

Nesreče, kot so požar, potres, poplave in žled, so naravne nesreče, na katere človek nima vpliva. Pomembno je, da veste, kako se zavarovati, če do nesreče pride, predvsem pa, kaj lahko naredite, da do nesreče ne pride oziroma jo omilite.

Druge nesreče

Človeka ogrožajo tudi druge nesreče, kot je jedrska nesreča ali nesreča z nevarnimi snovmi. Pri takih nesrečah je pomembno preventivno ravnanje, predvsem pa upoštevanje zaščitnih ukrepov, ki so predvideni po nesreči.

Pred in med nesrečo ter po njej

Preverite, katere nesreče ogrožajo območje, na katerem živite. Izvedite preventivne ukrepe, da bi se pred temi nesrečami zaščitili ali jih preprečili. Seznanite se s pravilnim ravnanjem, če bi prišlo do katere od teh nesreč. O tem, kaj je treba storiti ob posamezni nesreči, poučite tudi družinske člane. Zapomnite si številko za klic v sili 112 in, kaj morate ob klicu povedati operaterju v centru za obveščanje.

Nekatere nesreče lahko predvidite in se nanje pripravite, druge se zgodijo hitro in vas lahko presenetijo. Ob nesreči je zelo pomembno hitro in pravilno ravnanje, saj s tem lahko sebi in drugim rešite življenje ter zmanjšate škodo in posledice nesreče.

Po nesreči poskrbite za svojo varnost in varnost družinskih članov. Upoštevajte navodila pristojnih služb.

Klic v sili

Na številko za klic v sili 112 lahko kadar koli brezplačno pokličete v kateri koli državi članici Evropske unije, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Nanjo lahko kadar koli brezplačno pokličete s stacionarnega ali mobilnega telefona, tudi če je račun prazen. Na številko 112 lahko pošljete tudi kratko sporočilo (SMS). Podatki o klicih na številko 112 se hranijo šest mesecev. Zloraba klica na to številko je kazniva.

Vir: https://www.gov.si/

Danes je praznik vseh, ki v državi poskrbite za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in ki ob izrednih razmerah poskrbite za učinkovito ukrepanje, varujete človeška življenja, skrbite za naše premoženje in preprečujete usodne posledice za okolje.

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=zAYVCI-9ckE

11. 2. je mednarodni dan enotne evropske številke za klic v sili 112. Klici nanjo so brezplačni, na tej številki pa je ljudem dosegljiva nujna medicinska pomoč, pomoč gasilcev, nujna veterinarska pomoč, pomoč gorskih, jamarskih in drugih reševalnih enot in policije, čeprav v državi delujejo tudi druge nacionalne številke klica v sili.

ŠTEVILKO 112 POKLIČETE:

 1. če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije;
 • če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja;
 • če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

Ko kličete na številko 112, povejte:

KDO kliče  

KAJ se je zgodilo  

KJE se je zgodilo  

KDAJ se je zgodilo  

KOLIKO je ponesrečencev  

kakšne so POŠKODBE  

kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave… )  

kakšno POMOČ potrebujete.

Vir: https://www.sos112.si/klic_v_sili.html

Ogljikov monoksid je plin brez barve, vonja in okusa in ga s čutili ne zaznamo. Je gorljiv in strupen. Nastaja pri nepopolnem izgorevanju v pečeh na trda, tekoča in plinasta goriva, v plinskih grelnikih ter pri delovanju bencinskih in dizelskih motorjev (agregatov, motornih žag, avtomobilov ipd.).

Glavni preventivni ukrepi so redno pregledovanje in čiščenje dimovodnih naprav, zračnikov in kurilnih naprav, zagotovitev dovoda svežega zraka ter namestitev javljalnikov ogljikovega monoksida. V zaprtih prostorih ne uporabljajte naprav z notranjim izgorevanjem.

Značilni prvi znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom so glavobol, slabost, bruhanje, omotičnost, utrujenost, zmedenost, motnje vida, opotekanje pri hoji in zaspanost. Če jih opazite, takoj zapustite prostor in pokličite nujno medicinsko pomoč na telefonsko številko 112.

Vir: https://wap.sos112.si/Preventiva#OgljikovMonoksid

Velikokrat se zgodi, da ob požaru, nesreči ali ko nekdo potrebuje medicinsko pomoč, interventna vozila ne morejo pripeljati do vhoda v stavbo ali njegovo bližino. Na intervencijskih poteh in površinah, ki so namenjene gasilcem, so parkirana ali ustavljena vozila, na njih so postavljene ovire (zapornice, zaporni količki, zabojniki za smeti, cvetlična korita in podobno), dovozne poti so preozke, imajo neprimerne zavoje, delovne površine so neustrezne in podobno. Hitro posredovanje reševalcev, ki je v takih primerih še kako pomembno, je tako lahko onemogočeno.

Zavedati se je treba, da je preventivno delovanje zelo pomembno. Z ustreznim in pravočasnim ravnanjem se lahko prepreči marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjša njene posledice.

Poskrbeti je treba, da bodo intervencijske poti in površine za gasilce vedno proste in prehodne. Upoštevati je treba talne oznake in prometne znake, s katerimi so te površine označene. Vozila morajo biti parkirana le na označenih parkirnih mestih, površine pa morajo biti očiščene (odstranjene večje veje, postriženo grmovje, očiščen sneg in podobno). Zabojniki za smeti morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo dovozov in dostopov. Na površinah ne smejo biti postavljene ovire, ki jih ni možno odstraniti (betonska cvetlična korita in podobno). Če so nameščeni zapornice in zaporni količki, naj bodo takšni, da jih lahko ob intervenciji odprejo tudi vozniki interventnih vozil.

Vir: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/oktober-mesec-pozarne-varnosti-2/