ponedeljek | 2 avgust |  2021

FOTOGALERIJA

POVEZAVE

Uprava RS za zaščito in reševanje
Gasilska zveza Slovenije
SPIN - Obveščanje o dogodkih
AED Baza Slovenije
Prva pomoč
SZPV
Ministrstvo za obrambo
www.gasilci.org
Useful links
Global Disaster Alert and Coordination System
Dežurna služba ZGRS 05 7310 700 | 031 242 073
 
Sežana, 28.1.2019
RAZPIS ZA PROSTI DELOVNI MESTI KANDIDAT ZA GASILCA

Številka: 39-1/2019
Datum: 28. 1. 2019
 
 
Zadeva: Objava razpisa za prosto delovno mesto
 
V skladu s 23. členom Statuta Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana in 13. členom Kolektivne pogodbe za poklicne gasilce in druge delavce zaposlene v Javnem zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana, na podlagi kadrovskega načrta, direktor-poveljnik ZGRS Sežana razpisuje prosto delovno mesto
 
KANDIDAT ZA GASILCA (m/ž)
 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 
 • zaključena srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba (V. stopnja);
 • ne sme biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • vozniški izpit »B« kategorije;
 • psihofizična sposobnost za opravljanje del.
 
Ključne delovne naloge:
 
 • izvajanje intervencije;
 • reševanje ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah;
 • požarna in gasilska straža ob požarno nevarnih delih ali požarih;
 • redno usposabljanje in vaje;
 • vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil;
 • pregledi in vzdrževanje sistemov požarne zaščite;
 • dežurstvo na domu;
 • opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
 
Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti potrdila, ki izkazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev in sicer:
 
 • prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu EUROPASS – curriculum vitae;
 • pod točko 1 mora kandidat predložiti diplomo ali drugo listino o pridobljeni ustrezni izobrazbi;
 • pod točko 2 mora kandidat predložiti potrdilo o nekaznovanosti, ki ga pridobi iz sodišča ali ustrezno izjavo, da je potrdilo v pridobivanju in ga naknadno dostavi, če je pozvan;
 • pod točko 3 mora kandidat predložiti izjavo s katero jamči, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • pod točko 4 mora kandidat predložiti kopijo vozniškega dovoljenja z jasno razvidnim podatkom o zahtevanem veljavnem vozniškem dovoljenju.
 
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje bodo povabljeni na opravljanje preizkusa psihofizičnih sposobnosti in testa hoje po lestvi, ki je predvideno za 21. 2. 2019 ob 16 uri v ZGRS Sežana(o natančnem datumu in lokaciji testiranja bodo kandidati posebej obveščeni po elektronski pošti predvidoma dne 15. 2. 2019, datum se lahko tudi spremeni). Opravljen preizkus psihofizičnih sposobnosti in testa hoje po lestvi je pogoj za zasedbo delovnega mesta.
  
Preizkus psihofizične sposobnosti bo sestavljen iz naslednjih vsebin:
 
 • Cooperjev test oziroma tek na 2400 metrov, kandidat mora razdaljo preteči v maksimalno 11 minutah;
 • Sklece, kandidat mora izvesti najmanj 25 ponovitev v 1 minuti;
 • Dvigovanje trupa, kandidat mora izvesti najmanj 30 ponovitev v 1 minuti;
 • Dvigovanje bremena, kandidat mora izvesti najmanj 20 ponovitev dvigovanja bremena težkega 20 kilogramov v 1 minuti;
 • Dvigovanje iz vese na drogu, kandidat mora izvesti 5 ponovitev;
 
Test hoje po lestvi bo sestavljen iz naslednje naloge:
 
 • Kandidat se mora povzpeti po tridelni lestvi do tretjega nadstropja stolpa ZGRS Sežana in se varno vrniti na začetek;
 
Podrobna navodila za izvedbo psihofizičnega testiranja in hoje po lestvi so opredeljena v dokumentu »Pogoji za izvedbo psihofizičnega testiranja«. Psihofizična testiranja in hoja po lestvi se izvajajo na lastno odgovornost. ZGRS Sežana ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbe. Za hojo po lestvi bo ZGRS Sežana poskrbel za ustrezno varovanje pred padcem iz višine.
 
Pred končnim izborom bo kandidat napoten na predhodni preventivni zdravstveni pregled skladno s 5. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev Uradni list RS, št.19/2018 z dne 23. 3. 2018, ki bo predvidoma 8. 3. 2019.
 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju gasilstva. Za ocenjevanje izkušenj na področju gasilstva se bodo upoštevala pridobljena znanja in izkušnje, ki se bodo dokazovale z ustreznimi listinami kot na primer potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, potrdila o opravljenih tečajih in specialnostih na področju gasilstva, ki jih izda Gasilska zveza Slovenije ali Izobraževalni center za zaščito in reševanje (ICZR), s strani predsednika ali poveljnika PGD potrjen izpis iz matične knjige člana PGD iz aplikacije VULKAN, druga ustrezna potrdila.
 
Po sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas mora kandidat za poklicnega gasilca v 18 mesecih uspešno zaključiti izobraževanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce in opraviti predpisan strokovni izpit glede na razpis šolanja v Izobraževalnem centru, prav tako pa tudi vsa ostala strokovna usposabljanja potrebna za opravljanje del in nalog na katere ga napoti ZGRS Sežana. Kandidatu za poklicnega gasilca, ki v navedenem roku ne bo uspešno končal gasilske šole ali tudi po ponovnem preverjanju ne bo opravil predpisanega strokovnega izpita, se izredno odpove pogodba o zaposlitvi skladno s 13. členom Zakona o gasilstvu.
 
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »KANDIDAT ZA GASILCA« z uvrstitvijo v V. tarifni razred z razponom plačnih razredov od 20 do 30.
 
Prijava na razpis mora biti obvezno oddana na obrazcu EUROPASS – curriculum vitae, ki je dosegljiv na spletni strani https://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions. Na zahtevo kandidata in ob predložitvi elektronskega naslova lahko obrazec tudi pošljemo.
 
Pisne prijave z dokazili naj kandidati pošljejo s priporočeno pošiljko po navadni pošti na naslov Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana z oznako »Prijava na razpis – Kandidat za gasilca«. Kandidat lahko prijavo na razpis odda tudi osebno na zgornjem naslovu. Obravnavane bodo prijave na razpis, ki bodo na naslov Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana prispele do četrtka 14. 2. 2019.
 
Kandidat mora izpolniti soglasje, da dovoljuje ZGRS Sežana za potrebe razpisa za prosto delovno mesto obravnavati osebne podatke prijavljenega kandidata. V primeru, da soglasje ne bo izpolnjeno in podpisano bo prijava kandidata izločena in ne bo upoštevana v razpisu.
 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
 
Dodatne informacije glede razpisa lahko dobite na telefonski številki (05) 73 10 706 (Katarina Mahne) ali na elektronski pošti info@zgrs.si.
 
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
 
Priloge:
 
 
Vaja Sežana 2008 Predaja vozil ZGRS 2008 Prikazna vaja 2004 Helikopterska vaja

POMEMBNO

VREMENSKA POSTAJA

EU PROJEKT

ANKETA


Kako ocenjujete delo ZGRS Sežana na intervencijah?
Odlično
Dobro
Povprečno
Slabo
Ne morem oceniti

Poglej rezultate ankete

DEJAVNOSTI

Zavod poleg osnovnih dejavnosti reševanja in drugih gasilskih storitev opravlja še izvajanje izobraževanja gasilcev in predstavlja eno pomembnejših javnih institucij na kraškem območju.

NASVETI